Kosár

Nézze meg a bevásárló kosarát.

Belépés

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. A vállalkozás adatai:
 • A Borfalu Bortéka Webáruház tulajdonosa: 
 • A Borfalu Bortéka Webáruház székhelye szám alatt található. Tel.: .
 • Email cím.: 
 • Adószám: 
 • Nyilvántartási Szám: 
 •  
 1. A vásárló a regisztrálás során  önként adja meg személyes adatait, melyeket  bármikor megváltoztathat, vagy akár visszavonhat.
 2. A regisztráció során tudomásunkra jutó személyes adatokat, beleértve az e-mailcímet is bizalmas információként kezeljük és az érintett kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé. (Kivéve, ha a szolgáltatással való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel.) A szállítási címet és a telefonszámot kizárólag a csomagot kiszállító futárszolgálatnak adjuk ki. Ebben az esetben a kiszállítót is szerződés köti, hogy a vásárló adatait, csak a rendelt áru eljuttatásához használhatja fel, egyébként azt sem megőrizni, sem másnak kiszolgáltatni semmilyen módon nem jogosult.
 3. A Borfalu Bortéka Webáruházáruház tulajdonosa ...... felel az adatok védelméért és más egyébb természetes vagy jogi személy vállalkozásunkban az adatok kezelésére nem jogosult.
 4. Hírlevelet, direkt reklámot a regisztrált és bejelentkezett személyeknek nem küldünk.
 5. A Borfalu Bortéka Webáruházáruház a tőle telhetően védi az adatokat, viszont nem vállal felelősséget az adatok rajta kívülálló okokból történő törléséért vagy illetéktelen személyhez történő kerüléséért. pl.: természeti kár, műszaki hiba, betörés.
 6. A Borfalu Bortéka Webáruházáruház gondoskodik arról, hogy a web áruházhoz való hozzáférés folyamatos és biztonságos legyen, de az esetlegesen előforduló adatvesztésekért, az oldalak hibáiért nem vállal felelősséget.
 7. A személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok:
  - 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről, közérdekű adatok nyilvánosságáról)
  - 1995. évi CXIX törvény (az üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről)
  - 1998. évi VI. törvény (az egyén védelméről)
  - 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről)
 8.  Sérelemdíj:

- Amennyiben a Vásárló bebizonyítja, hogy ellene z Adatkezelő  jogsértést követett    el,    akkor a vásárló sérelemdíjat követelhet.
 -Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 17. alcíme szerint: “Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az
adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.”
- Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és а sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy а kárt vagy az érintett személyiségi jogának
sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
-A sérelemdíj mértékét a bíróság egyszeri összegben határozza meg.

 1. Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése: 
  Vásárló a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni: 
  Levelezési cím: 
  Telefonszám: 
  Email cím: 
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
  Telefon: +36 -1-391-1400 
  Fax: +36-1-391-1410 
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: 
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 
  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 
  Központi telefonszám: +36 1 459 4800 
  Faxszám: +36 1 210 4677 
  Vagy a területileg illetékes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
  http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti